คำเตือน ข้อมูลประชำสัมพันธ์สำคัญ!

คำเตือน ข้อมูลประชำสัมพันธ์สำคัญ! นำ้ มันนวดไทยและลูกประคบที่คุณนำเข้ำมำจำกประเทศไทยนัน้ สำมำรถนำมำใช้ได้เพียงส่วนตัวเท่ำนัน้ ถ้ำ คุณไม่ได้เป็นพ่อค้ำจดทะเบียนกับทำงศุลกำกรหรือหน่วยงำนรำชกำรควบคุมดูแล คุณจะไม่สำมำรถนำ นำ้ มันนวดไทยและลูกประคบไปใช้นวดโดยทำงกำรค้ำหรือนำไปขำยได้เลย กฎระเบียบเครื่องสำอำงค์ของกลุ่มสหภำพยุโรปฉบับใหม่ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖! ถ้ำศุลกำกรหรือหน่วยงำนรำชกำรควบคุมดูแลตรวจพบเจอ คุณจะถูกลงโทษปรับเป็นเงินค่ำปรับจำนวนสูง มำก! เรำขอแจ้งให้ทรำบว่ำในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำไม่นำนนีท้ ำงรำชกำรได้ทำกำรตรวจบ่อยครัง้ มำกขึน้ ใน เบอร์ลินและทวั่ ประเทศ และได้ลงโทษปรับเป็นเงินค่ำปรับจำนวนสูงมำก! ดังนัน้ จึงขอให้คุณใช้นำ้ มันนวด ไทยจำกพ่อค้ำที่มีใบอนุญำตนำเข้ำเพียงเท่ำนัน้ ! พ่อค้ำสยำม-พ่อค้ำที่มีใบอนุญำตนำนำ้ มันนวดจำก ไทย

Kommentare sind geschlossen.